వాటర్ ట్యాంక్ వాటర్ తో కాళ్ళు కడుక్కున్నా ఉద్యోగి: ట్రేండింగ్

 

ఒకతను తన కాళ్ళకు అంటుకున్న దుమ్ము కడగడం కోసం అందరు ఉపయోగించే వాటర్ ట్యాంక్ వాటర్ తో తన కాళ్ళను కడుక్కున్నాడు. ఇలా చాల మంచి నీరు వృధా ఐంది. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు తనపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు. .

Credit: ETV

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More